Skontroluj się sam, zanim ONI skontrolują Ciebie

Szybko zmieniające się otoczenie fiskalne biznesu w Polsce sprawia, że przedsiębiorstwa narażone są na znaczne ryzyko podatkowe.

Do tego, aparat skarbowy wyposażony jest obecnie w wyspecjalizowane narzędzia sprawdzania podatników, zwiększające skuteczność wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach.

Rozwiązanie: audyt podatkowy

W tej sytuacji, pewność w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych zdaje się być dla przedsiębiorców, wspólników, członków zarządów oraz pracowników działów finansowych szczególnie pożądana. Zwłaszcza, jeśli się weźmie pod uwagę możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, karnoskarbowej czy też na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku stwierdzenia uchybień. Powstaje tylko pytanie jak zapewnić sobie podatkowy komfort?

Czym jest audyt podatkowy?

Głównym założeniem audytu podatkowego jest identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, ale też przy okazji potencjalnych oszczędności. Audytowany podatnik uzyskuje od doradcy podatkowego informację zwrotną odnośnie poprawności wypełniania obowiązków podatkowych (compliance), a także możliwości optymalizacji rozliczeń.

Realizacja rekomendacji po przeglądzie powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podatkowego firmy, a jednocześnie pomóc zminimalizować (w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa) jej obciążenia fiskalne.

start-bg

Zakres przedmiotowy audytu

W zależności od potrzeb, audyt może mieć charakter kompleksowy, ograniczony bądź też punktowy:

Audyt kompleksowy

Zakłada sprawdzenie prawidłowości rozliczeń w zakresie wszystkich podatków, które obciążają działalność biznesową badanego podatnika (CIT, PIT, VAT, podatek u źródła itd.) jak również weryfikację przepływów w kontekście regulacji dotyczących cen transferowych (TP)

Audyt ograniczony

Skupia się na badaniu poprawności wypełniania obowiązków podatkowych na konkretnym odcinku rozliczeń (np. CIT)

Audyt punktowy

Obejmuje wybrane, istotne z punktu widzenia biznesu podatnika transakcje / zdarzenia gospodarcze, które z uwagi na swoją specyfikę mogą generować największe ryzyko podatkowe

Metodyka przeprowadzania audytu

Wybór okresu objętego audytem

Audyt podatkowy przeprowadzany jest wieloetapowo.

Wybór okresu rozliczeniowego do zbadania uzależniony jest od konkretnego stanu faktycznego. Zazwyczaj audytem objęty jest wybrany, zamknięty rok podatkowy, niemniej w niektórych przypadkach w pełni zasadna może okazać się weryfikacja krótszego (np. kwartał, miesiąc) bądź też dłuższego okresu (np. kilka lat podatkowych).

Etap 1

W pierwszej kolejności doradca podatkowy przekazuje podatnikowi listę zapotrzebowania informacyjnego oraz wystandaryzowane kwestionariusze pytań. 

Po analizie otrzymanych materiałów źródłowych oraz odpowiedzi kwestionariuszowych następuje zakreślenie obszarów ryzyka podatkowego oraz optymalizacji rozliczeń, które omawia się wspólnie z przedstawicielami podatnika w trakcie spotkania bądź telekonferencji. Niezależnie, na tym etapie na bieżąco mogą pojawiać się również dodatkowe zapytania ze strony audytora o bardziej szczegółowe informacje i dokumenty (uzupełniające listy zapotrzebowania informacyjnego). Z uwagi na ilość danych podatkowych dokładnemu badaniu podlega reprezentatywna próba zapisów i dowodów księgowych.

Etap 2

Po zakończeniu pierwszego etapu audytor sporządza wstępną wersję raportu z przeglądu podatkowego wskazującego na ostatecznie zdiagnozowane obszary problemowe. Raport opisuje zidentyfikowane przez doradcę zagadnienia podatkowe w układzie:

  • stan faktyczny (szczegółowe przedstawienie faktów i okoliczności niezbędnych dla dokonania prawidłowej oceny prawnej)
  • ocena prawna (prawnopodatkowa kwalifikacja stanu faktycznego, z uwzględnieniem aktualnej praktyki podatkowej)
  • ocena ryzyka (kwantyfikacja poziomu ryzyka zakwestionowania przez władze skarbowe sposobu rozliczeń przyjętego przez podatnika – poziom niski, średni, wysoki)
  • rekomendacje (zalecenia praktyczne co do optymalnego sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości)

Raport z audytu udostępniany jest podatnikowi, a następnie wspólnie dyskutowany podczas spotkania albo telekonferencji. Jeśli audytowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego treści, doradca podatkowy przygotowuje ostateczną wersję raportu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową ofertą Kancelarii Mentzen w zakresie audytu podatkowego, zapraszamy do kontaktu.