Polska fundacja rodzinna – nowy instrument sukcesji firmy?

Tagi

Uważasz ten artykuł za przydatny?
Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pocket
W polskim prawodawstwie brakuje instrumentu, który pozwalałby na efektywne przekazanie rodzinnego biznesu, godząc jednocześnie interesy spadkobierców, wspólników oraz kontrahentów i zabezpieczając majątek firmowy w długim horyzoncie czasowym. Ma się to zmienić. Rząd pracuje nad koncepcją regulacji prawnej tzw. fundacji rodzinnej.

Polska fundacja rodzinna – informacje ogólne

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów opracowuje koncepcję regulacji prawnej tzw. fundacji rodzinnej. Ma to być odpowiedź na problemy związane z sukcesją firmy, które od lat zgłaszają środowiska przedsiębiorców w Polsce. W polskim prawodawstwie brakuje bowiem instrumentu, który pozwalałby na efektywne przekazanie rodzinnego biznesu, godząc jednocześnie interesy spadkobierców, wspólników oraz kontrahentów i zabezpieczając majątek firmowy w długim horyzoncie czasowym. Ostateczny projekt ustawy wprowadzającej do porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej ma zostać zaprezentowany w ciągu najbliższych tygodni, niemniej już teraz znane są wstępne założenia ustrojowe oraz model opodatkowania tych fundacji. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych informacji w tym zakresie.

Polska fundacja rodzinna – założenia ustrojowe

> fundacja rodzinna miałaby mieć status osoby prawnej 

> siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

> podstawą utworzenia fundacji miałby być akt założycielski (sporządzony przez notariusza) bądź testament obejmujący oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej

> zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej regulowane byłyby w statucie (sporządzanym w formie aktu notarialnego)

> fundacja rodzinna podlegałaby wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

> majątek fundacji rodzinnej mógłby obejmować środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, nieruchomości, udziały i akcje należące do fundatora

> fundator, w momencie przekazania swojego majątku do fundacji, przestawałby być jego właścicielem (własność majątku fundatora przechodziłaby na fundację)

> zarządzanie fundacją i jej majątkiem zostałoby powierzone specjalnemu organowi zarządzającemu fundacji, który podlegałby ewentualnie nadzorowi „rady protektorów” (fakultatywny organ fundacji)

> beneficjentami fundacji rodzinnej mogłyby zostać nie tylko osoby fizyczne spokrewnione
z fundatorem, ale także organizacje pożytku publicznego

> fundacja powinna realizować cele nakreślone przez fundatora w statucie w odniesieniu do powierzonego jej majątku (np. utrzymanie funkcjonowania firmy rodzinnej przy jednoczesnym zapewnieniu określonych świadczeń beneficjentom fundacji – sfinansowanie kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjentów)

Polska fundacja rodzinna – model opodatkowania

> przekazanie majątku do fundacji rodzinnej nie generowałoby przychodu podatkowego na poziomie fundacji

> wniesienie majątku do fundacji byłoby również neutralne podatkowo po stronie fundatora

> dochód fundacji rodzinnej z dywidend oraz ze zbycia udziałów (akcji) korzystałby ze zwolnienia
od podatku dochodowego 

> przysporzenie dla beneficjentów fundacji byłoby zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym do wysokości nieprzekraczającej wartości majątku przekazanego fundacji przez fundatora, przy czym zwolnienie to miałoby mieć zastosowanie wyłącznie do wypłat na rzecz beneficjentów z tzw. pierwszej grupy podatkowej, tj. na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów fundatora; ewentualna nadwyżka podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn wg 19% stawki (byłaby to nowa stawka na gruncie tego podatku)

> dochody beneficjentów fundacji nie byłyby objęte obowiązkiem zapłaty tzw. daniny solidarnościowej (4% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł sumy dochodów)

Wstępnie zaplanowano, iż regulacja dotycząca polskiej fundacji rodzinnej miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. W Kancelarii Mentzen śledzimy status prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie. Niezależnie, jeśli już teraz szukacie Państwo optymalnych rozwiązań dla problemu sukcesji firmy, zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Michał Brudziński
Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego

Uważasz ten artykuł za przydatny?
Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pocket

Potrzebujesz doradcy podatkowego?

Dodaj komentarz

Głodny wiedzy?

Zobacz co przygotowali Nasi Eksperci

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą prawno-podatkową.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj lekkostrawne materiały o tym jak w bezpieczny sposób płacić mniejsze podatki.

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą prawno-podatkową.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj lekkostrawne materiały o tym jak w bezpieczny sposób płacić mniejsze podatki.

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą prawno-podatkową.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj lekkostrawne materiały o tym jak w bezpieczny sposób płacić mniejsze podatki.

Głodny wiedzy? Zobacz, co przygotowali nasi eksperci