Regulamin konkursu „Podatki są jak…”


§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Podatki są jak…”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Sławomir Mentzen z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 110-114/301 87-100 Toruń, NIP: 879536699 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. 

4. Konkurs trwa od dnia 05.02.2021 i potrwa do dnia 07.02.2021 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w jednym z serwisów społecznościowych Facebook. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje w momencie skomentowania posta konkursowego.

6. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie społecznościowym Facebook.

2. Konkurs polega na publikacji odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na stronie na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/kancelariamentzen.

4. Uczestnik ma za zadanie wykonać zadanie konkursowe, które polega na dokończeniu zdania: Podatki są jak….

5. Komisja konkursowa nagrodzi autora najciekawszej odpowiedzi, którą wybierze jury konkursu.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 3 dni roboczych od momentu opublikowania prawidłowej odpowiedzi na profilu https://www.facebook.com/kancelariamentzen

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

§ 5. NAGRODY 

1. Konkurs przewiduje jednego zwycięzcę. 

2. Nagrodą w konkursie jest książka pt. “Filozofia xD” autorstwa Sławomira Mentzena oraz plakat z wizerunkiem Sławomira Mentzena – format A2.

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego. 

4. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania maila na adres p.lewandowska@mentzen.pl lub wiadomości na portalu Kancelaria Mentzen w serwisie Facebook w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników.

5. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody. 

6. Wysyłka nagrody nastąpi do 10 dni roboczych od momentu wysłania danych teleadresowych. 

7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres p.lewandowska@mentzen.pl.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook) lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.