Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy w związku z umową o świadczenie usługi Konsultacji Podatkowo-Prawnej On-line zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną www.mentzen.pl, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Prawno-Podatkowych On-line.


§1
DEFINICJE


Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1 Usługodawca – ­­­­­­­Kancelaria Mentzen Sławomir Mentzen ul. Grudziądzka 110-114/301 87-100 Toruń NIP: 8792536699 REGON: 340848959.
1.2 Usługobiorca – osoba, która wyraziła chęć skorzystania z usługi Konsultacji Podatkowo-prawnych On-line oferowanych przez Kancelarię Mentzen drogą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy i wybierając termin konsultacji w terminarzu zamieszczonym na stronie www.mentzen.pl/
1.3 Usługa Konsultacji Podatkowo-Prawnych On-line – opinia podatkowo-prawna, odpowiedź na zadane przez Klienta pytanie podatkowo-prawne, doradztwo podatkowe, porada podatkowo-prawna, doradztwo finansowe.
1.4 Umowa – umowa o świadczenie Usług Konsultacji Podatkowo-Prawnych On-line, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Usługobiorcą i Kancelarią Mentzen.


§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1 Usługodawca gwarantuje, że posiada niezbędną wiedzę fachową na temat prawa podatkowego i praktyk podatkowych, a także posiada wszelkie kwalifikacje zawodowe, niezbędne do należytego wykonania Usług Konsultacji Podatkowo-Prawnych On-line i zobowiązuje się wykonywać obowiązki z dołożeniem podwyższonej staranności.


§ 3
ZAWARCIE UMOWY


3.1 Usługobiorca zawiera Umowę z Usługodawcą przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług Konsultacji Podatkowo-Prawnych On-line poprzez wybranie daty w terminarzu oraz uzupełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza.
3.2 Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia Konsultacji, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji Prawno-Podatkowych On-line podmiotom trzecim..


§ 4
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACJI PODATKOWO-PRAWNYCH ON-LINE


4.1 Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji Prawno-Podatkowych On-line między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą rezerwacji terminu i zapłaty ceny.
4.2 Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji Usługi Konsultacji Prawno-Podatkowych On-line, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin Konsultacji i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie Usługi.
4.3 Konsultacje Prawno-Podatkowa On-line odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę.
4.4 Konsultacje Prawno-Podatkowe On-line prowadzone są za pośrednictwem aplikacji wybranej przez strony.
4.5 Wszelkie niezbędne informacji do logowania Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy drogą mailową na wskazany przez niego w kwestionariuszu adres mailowy.
4.6 Płatność za Usługę odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

Po dokonaniu zapłaty Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy w drodze wiadomości e-mail;
4.8 Cena za świadczenie danej Usługi jest uwidoczniona na Stronie i zawiera wszelkie podatki. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi Konsultacji Prawno-Podatkowej On-line ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
4.9 Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu Konsultacji.
4.10 Czas trwania Konsultacji Podatkowo-Prawnej On-line to 60 min.


§ 5
REKLAMACJE


5.1 Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Usługobiorców Kancelarii Mentzen w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej wykonania Usługi Konsultacji Podatkowo-Prawnej On–line, Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji.
5.2 Usługobiorca składa reklamację w formie pisemnej pod na adres e-mail Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi Konsultacji Podatkowo-Prawnej On-line.
5.3 Reklamacja Usług Konsultacji Prawnych On-line powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
5.4 Reklamacja w sprawie Usługi Konsultacji Podatkowo-Prawnej On-line zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Kancelarii Mentzen.
5.5 W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Konsultacji Podatkowo-Prawnej On-line, Usługodawca wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty.


§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY


6.1 Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.

  •  

Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
6.4 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drogą korespondencji na adres e-mail: sekretariat@mentzen.pl

  •  

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY


7.1 Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług Konsultacji Podatkowo-Prawnych On-line w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Kancelarię Mentzen lub podmioty z nią współpracujące.
7.2 Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z świadczenia Usług Konsultacji Podatkowo-Prawnych On-line jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.


§ 8
POUFNOŚĆ


8.1 Wszelkie dokumenty oraz przedstawione przez Usługobiorcę okoliczności faktyczne są objęte poufnością, której Kancelaria Mentzen zobowiązana jest przestrzegać.


§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.